Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট 14-15
CE¢f glj-1 CE¢eue f¢lo­cl h¡¢oÑL h¡­SV Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡z 2015-2016 AbÑ hvp­ll h¡­SV cÖvwß flha£Ñ hvp­ll h¡­SV (V¡L¡) (2015-2016) Qm¢a hvp­ll h¡­SV/ pw­n¡¢da h¡­SV (V¡L¡) (2014-2015) f§hÑha£Ñ hvp­ll fÐLªa (V¡L¡) (2013-2014) wbR¯^ Znwej Ab¨vb¨ Znwej ‡gvU 1 2 3 4 5 6 01| cÖviw¤¢K †Ri K) nv‡Z bM` 132.00 132.00 132.00 231.00 L) e¨vs‡K Rgv 9,947.00 4,165.00 14,112.00 14,112.00 24,965.00 M) ‡gvU cÖviw¤¢K †Ri 10,079.00 4,165.00 14,244.00 14,244.00 25,196.00 02| CE¢eue Ll Av`vq K) nvj 6,60,,000.00 6,60,000.00 6,60,000.00 L) e‡Kqv 7,715.00 71,000.00 71,000.00 M) e¨vemv Ki 55,285.00 55,285.00 30,000.00 03| cwil` KZ…©K jvB‡mÝ I cviwgU wdm 45,000.00 45,000.00 20,000.00 35,000.00 04| BRviv eve` cÖvwß K) nvU evRvi 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 L) †Lvqvo 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 05| Ahvwš¿K hvbevn‡bi jvB‡mÝ wdm 200.00 2,000.00 2,000.00 06| m¤úwË n‡Z Avq 3,600.00 3,600.00 3,600.00 5,000.00 07| ms¯’vcb Kv‡R miKvix Aby`vb K) †Pqvig¨vb I m`m¨ m¤§vbx fvZv 1,55,700.00 1,55,700.00 1,55,700.00 1,55,700.00 L) BDwc mwPe I MÖvg cywjk †eZb fvZvw` 5,00,000.00 5,00,000.00 5,00,000.00 4,78,488.00 08| ¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki 1% A_© 12,00,000.00 12,00,000.00 12,00,000.00 10,00,000.00 8,15,879.00 18,59,865.00 26,75,744.00 26,75,744.00 17,22,384.00 CE¢f glj-1 CE¢eue f¢lo­cl h¡¢oÑL h¡­SV Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡z 2015-2016 AbÑ hvp­ll h¡­SV cÖvwß flha£Ñ hvp­ll h¡­SV (V¡L¡) (2015-2016) Qm¢a hvp­ll h¡­SV/ pw­n¡¢da h¡­SV (V¡L¡) (2014-2015) f§hÑha£Ñ hvp­ll fÐLªa (V¡L¡) (2013-2014) wbR¯^ Znwej Ab¨vb¨ Znwej ‡gvU 1 2 3 4 5 6 1g cvZvi †Ri 8,15,879.00 18,59,865.00 26,75,744.00 26,75,744.00 17,22,384.00 09| GwWwc‡Z miKvix my‡Î Aby`vb 2,00,000.00 2,00,000.00 2,00,000.00 5,00,000.00 10| miKvix †_vK eivÏ K) KvweLv 12,00,000.00 12,00,000.00 12,00,000.00 14,00,000.00 L) wUAvi 10,00,000.00 10,00,000.00 10,00,000.00 13,00,000.00 M) AwZ`wi`ª Kg©m„Rb (KvweUv) 42,00,000.00 42,00,000.00 42,00,000.00 14,00,000.00 N) GjwRGmwc-02 23,42,165.00 23,42,165.00 23,42,165.00 20,00,000.00 O) Kg©`¶Zv 7,00,000.00 7,00,000.00 7,00,000.00 6,00,000.00 11| ¯’vbxq miKvi cÖwZóvb my‡Î cÖvwß --- 12| Ab¨vb¨ cÖvwß K) wewfbœ mb` c‡Îi wdm 30,000.00 30,000.00 30,000.00 34,000.00 L) †gvKvÏ©gv wdm 200.00 200.00 200.00 100.00 M) Rb¥wbeÜb wdm 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 †gvU cÖvwß 8,66,079.00 1,15,02,030.00 1,23,68,109.00 1,23,68,109.00 89,61,484.00 (®j¡x guS¤l lqj¡e) p¢Qh ¢aa¤cq CE¢eue f¢loc Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡ (®j¡x Bš²¡l ®q¡­pe) ­Qu¡ljÉ¡e ¢aa¤cq CE¢eue f¢loc Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡ CE¢f glj-1 CE¢eue f¢lo­cl h¡¢oÑL h¡­SV Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡z 2015-2016 AbÑ hvp­ll h¡­SV hÉu flha£Ñ hvp­ll h¡­SV (V¡L¡) (2015-2016) Qm¢a hvp­ll h¡­SV/ pw­n¡¢da h¡­SV (V¡L¡) (2014-2015) f§hÑha£Ñ hvp­ll fÐLªa (V¡L¡) (2013-2014) wbR¯^ Znwej Ab¨vb¨ Znwej ‡gvU 1 2 3 4 5 6 1z pwÙÛ¡fe hÉu L) ®Qu¡ljÉ¡e I pcpÉ­cl pÇj¡e£ i¡a¡ 1,74,300.00 1,55,700.00 3,30,000.00 3,30,000.00 3,30,000.00 L) p¢Qh J NË¡j f¤¢mn ®hae J i¡a¡ --- 5,00,330.00 5,00,330.00 5,00,330.00 4,78,488.00 M) VÉ¡„ Bc¡u pwÙÛ¡fe hÉu 20% wnmv‡e 1,46,200.00 1,46,200.00 1,46,200.00 50,400.00 2z Be¤p¡w¢NL hÉu (CE¢fl ¢eSü Bu q­a) -- L) cÖPvi 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,000.00 L) Avw_©K mvnvh¨ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 -- M) BfÉ¡ue MlQ 21,000.00 21,000.00 21,000.00 -- N) ¢hc¤Év ¢hm 24,000.00 24,000.00 24,000.00 12,000.00 O) ­V¢m­g¡e ¢hm 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 P) ‡gvUi mvB‡Kj R¡vjvbx 8,400.00 8,400.00 8,400.00 -- Q) Mh­ll L¡NS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2,000.00 R) wcÖw›Us I d‡UvKwc 25,000.00 25,000.00 25,000.00 38,000.00 S) ®øne¡l£ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 7,000.00 U) f¨vU cÖ`vb 3,806.00 3,806.00 3,806.00 3,000.00 U)Avmeve cÎ/gvjvgvj µt 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 V) AbjvB‡b WvUv Gw›Uª 17,000.00 17,000.00 17,000.00 2,000.00 W) Rb¥wbeÜb w`em cvjb 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 X) hvZvqvZ e¨vq 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 Y) msev`c‡Îi wej 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Z) cwienb e¨vq 5,000.00 5,000.00 5,000.00 _) †Ljvayjv 4,000.00 4,000.00 4,000.00 `) Rwgi LvRbv 200.00 200.00 200.00 4,88,406.00 6,56,030.00 11,66,936.00 11,66,936.00 9,44,046.00 CE¢f glj-1 CE¢eue f¢lo­cl h¡¢oÑL h¡­SV 6 bs wZZz`n BDwbqb cwil` Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡z 2015-2016 AbÑ hvp­ll h¡­SV hÉu flha£Ñ hvp­ll h¡­SV (V¡L¡) (2015-2016) Qm¢a hvp­ll h¡­SV/ pw­n¡¢da h¡­SV (V¡L¡) (2014-2015) f§hÑha£Ñ hvp­ll fÐLªa (V¡L¡) (2013-2014) wbR¯^ Znwej Ab¨vb¨ Znwej ‡gvU 1g cvZvi †Ri 4,88,406.00 6,56,030.00 11,66,936.00 11,66,936.00 9,44,046.00 04| Dbœqb g~jK e¨vq K) †hvMv‡hvM 43,000.00 78,00,0000.00 81,3,000.00 81,3,000.00 4,05,000.00 L) ¯^v¯’ 40,000.00 1,56,000.00 1,86,000.00 1,86,000.00 5,05,000.00 M) cvwb mieivn 20,000.00 1,00,000.00 1,20,000.00 1,20,000.00 53,60,000.00 N) cÖvK…wZK m¤ú` e¨ve¯’vcbv 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 13,00,000.00 O) wk¶v Kg©m~Px 40,000.00 14,00,000.00 14,40,000.00 14,40,000.00 10,80,000.00 P) K…wl I evRvi 22,000.00 3,10,000.00 3,30,000.00 3,30,000.00 -- Q) cqt wb¯‹vkb 30,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00 R) gvbe m¤ú` Dbœqb 30,000.00 1,00,000.00 1,30,000.00 1,30,000.00 05| Ab¨vb¨ e¨vq (`~‡h©vM I mgvR Kj¨vb) 45,000.00 1,00,000.00 1,50,000.00 1,50,000.00 4,917.00 K)Ab¨vb¨ 5,500.00 8,00,000.00 1,80,000.00 1,80,000.00 1,050.00 ‡gvU e¨vq 7,93,906.00 1,15,02,030.00 1,20,24,800.00 1,20,24,800.00 mgvcwb †Ri 72,173.00 72,173.00 72,173.00 me©‡gvU 8,66,079.00 1,15,02,030.00 1,23,68,109.00 1,23,68,109.00 (®j¡x guS¤l lqj¡e) p¢Qh ¢aa¤cq CE¢eue f¢loc Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡ (®j¡x Bš²¡l ®q¡­pe) ­Qu¡ljÉ¡e ¢aa¤cq CE¢eue f¢loc Q¤u¡X¡‰¡ pcl, Q¤u¡X¡‰¡ Aby‡gv`‡bi ZvwiL t- 30-06-2015